ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300 โทร 0
ประวัติความเป็นมา

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๕ ปี โดยมีความเป็นมาดังนี้                   พ.ศ. ๒๔๘๐          เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อ "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย                   พ.ศ. ๒๔๙๕          เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ๑ ปี แผนกการงาน สันทัด เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งานพิมพ์ งานไฟฟ้า งานเสื้อผ้า                   พ.ศ. ๒๔๙๖          เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ๒ ปี แผนกการงานสันทัด  โดย ผู้ที่ เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบ ป.ป. การงานสันทัด เท่านั้น                   พ.ศ. ๒๔๙๘          เปิดสอนหลักสูตร ป.ป.และป.ม. การงานสันทัดและเปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ๒ ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะ รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเริ่มคิดคะแนนแบบ หน่วยกิตแทนแบบร้อยละ                   พ.ศ. ๒๕๐๐          เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรป.กศ. รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไข ปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก  ในปีนี้เองเริ่มมี นักเรียนทั้งประเภท อยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจาก ไม่มีหอนอนเพียงพอ           พ.ศ. ๒๕๐๑   เปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.  และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" 
        พ.ศ. ๒๕๑๐   เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา ๑ ปี 
        พ.ศ. ๒๕๑๑   เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างๆ กัน และในปีต่อมา ได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. 
        พ.ศ. ๒๕๑๗   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
        พ.ศ. ๒๕๒๑   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทาง การศึกษาประจำการ ใช้ตัวย่อ ว่า อ.ค.ป. 
        พ.ศ. ๒๕๒๓   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๔ ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการศึกษา 
        พ.ศ. ๒๕๒๕   เปิดสอนนักศึกษาป.กศ.ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา 
        พ.ศ. ๒๕๒๗   มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ ๒ กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม ๓ สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ 
        พ.ศ. ๒๕๒๘   โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ อ.ค.ป ได้ถูกยกเลิก และเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) 
สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 
        พ.ศ. ๒๕๓๕   วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ
        พ.ศ. ๒๕๓๘   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ คณะวิชาครุศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้ 
        พ.ศ. ๒๕๔๐   ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ 
        พ.ศ. ๒๕๔๔   รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)  
        พ.ศ. ๒๕๔๖   ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้ 
คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๗
        พ.ศ. ๒๕๔๗   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                  ปีนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน ๕ ปี เข้ามาศึกษา จำนวน ๔๓ คน  ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๗ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑
        พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)  จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๘ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒
        พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา  และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่
เป็นจำนวน ๘๕ ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา  แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร ๔ ปี
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนหลักสูตร ๕ ปี ชั้นปีที่ ๓ ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑)  
                  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี 
                  ในระหว่างวันที่  ๘-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน  “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี สวนสุนันทา”  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) 
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
         พ.ศ. ๒๕๕๐  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (หลักสูตร ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๓ (รหัสนักศึกษา ๔๘) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ (Practicum 1) และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัสนักศึกษา ๔๗)  ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๓ (Practicum 3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
         พ.ศ. ๒๕๕๑  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 
         พ.ศ. ๒๕๕๓  ในวันที่ ๑๕ มกราคม คณะครุศาสตร์จัดพิธีเปิดอาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) 
         พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (๔ ปี)