คณาจารย์ บุคลากร

อาจารย์ตีรวิชช์  ทินประภา

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา    ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  
                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

                       ปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2548

e-mail : teerawit.ti@ssru.ac.th

web site: www.teacher.ssru.ac.th/teerawit_ti

03. 2018