User

User

วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

หลักสูตร

วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

ค่าเล่าเรียน

วันเสาร์, 09 กุมภาพันธ์ 2556 07:24

กำหนดการรับสมัคร

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีโครงการภาคสมทบ 

 : ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2556

คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีโครงการภาคสมทบหลักสูตร "บริหารธุรกิจ" และ "การบัญชี"

วันเสาร์, 09 กุมภาพันธ์ 2556 07:23

สื่อประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

เป้าหมาย วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

พระพุทธสุนันทากร

พระพุทธสุนันทากร


หรือตึก27ซึ่งเป็นอาคารที่งดงามทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระวิมาดาเธอ

กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดาพระอัครชายาในรัชกาลที่5ผู้ทรงทำให้สวนสุนันทาเป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่าย

ในยุคสุดท้ายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเป็นที่เลื่องลือเป็นสถานที่เก็บรวบรวม

และแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำดับพระองค์ที่ 50 ในสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เสด็จพระราชสมภพ ณ วันเสาร์ที่10 พฤศจิกายน ปีวอก พุทธศักราช 2403 ณ พระบรม มหาราชวัง ทรงมี พระเชษฐภาตา พระขนิษฐภคินี 

วันอาทิตย์, 03 กุมภาพันธ์ 2556 07:18

เป้าหมาย วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพ ชั้นนำเพื่อปวงชน

ปรัชญา

       ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม 

 

วิสัยทัศน์

       มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน "A Leading QualityUniversity for All."

 

       มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ(Leading Quality University) เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตมีคุณภาพระดับแนวหน้า ที่ตรงกับความต้องการ และเป็นที่พอใจแก่ชุมชน และสังคม

       เพื่อปวงชน(For All) เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา แก่ ทุกคน ทุกเพศ ทุกระดับ ทุกฐานะ และอาชีพ

วันเสาร์, 02 กุมภาพันธ์ 2556 16:27

ค่าเล่าเรียน

มาตรฐาน UMTS (Universal Mobile Telecommunications Services) ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นำ ไปพัฒนาต่อจากยุค 2G/2.5G/2.75G เพื่อเข้าสู่มาตรฐานยุค 3G ได้รับการพัฒนามาตรฐานโดยองค์กร 3GPP มีเทคโนโลยีหลักที่มีการยอมรับใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปสู่มาตรฐาน HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) สามารถสื่อสารด้วยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิต/วินาที เร็วกว่า 2.75G ประมาณ 36 เท่า มาตรฐาน W-CDMA ได้รับการยอมรับจากบริษัท NTT DoCoMo ของประเทศญี่ปุ่นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ I-mode เปลี่ยนเป็นมาตรฐาน 3G ภายใต้เครื่องหมายการค้า FOMA โดยเปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน W-CDMA เป็นเครือข่าย 3G ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

วันพุธ, 30 มกราคม 2556 00:00

ประวัติความเป็นมา

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๕ ปี โดยมีความเป็นมาดังนี้

                  พ.ศ. ๒๔๘๐          เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อ "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย

                  พ.ศ. ๒๔๙๕          เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ๑ ปี แผนกการงาน สันทัด เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งานพิมพ์ งานไฟฟ้า งานเสื้อผ้า

                  พ.ศ. ๒๔๙๖          เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ๒ ปี แผนกการงานสันทัด  โดย ผู้ที่ เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบ ป.ป. การงานสันทัด เท่านั้น

                  พ.ศ. ๒๔๙๘          เปิดสอนหลักสูตร ป.ป.และป.ม. การงานสันทัดและเปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ๒ ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะ รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเริ่มคิดคะแนนแบบ หน่วยกิตแทนแบบร้อยละ

                  พ.ศ. ๒๕๐๐          เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรป.กศ. รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไข ปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก  ในปีนี้เองเริ่มมี นักเรียนทั้งประเภท อยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจาก ไม่มีหอนอนเพียงพอ

          พ.ศ. ๒๕๐๑   เปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. 

และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" 
        พ.ศ. ๒๕๑๐   เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา ๑ ปี 
        พ.ศ. ๒๕๑๑   เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างๆ กัน และในปีต่อมา ได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. 
        พ.ศ. ๒๕๑๗   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
        พ.ศ. ๒๕๒๑   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทาง การศึกษาประจำการ ใช้ตัวย่อ ว่า อ.ค.ป. 
        พ.ศ. ๒๕๒๓   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๔ ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการศึกษา 
        พ.ศ. ๒๕๒๕   เปิดสอนนักศึกษาป.กศ.ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา 
        พ.ศ. ๒๕๒๗   มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ ๒ กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม ๓ สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ 
        พ.ศ. ๒๕๒๘   โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ อ.ค.ป ได้ถูกยกเลิก และเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) 
สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 
        พ.ศ. ๒๕๓๕   วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ
        พ.ศ. ๒๕๓๘   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ คณะวิชาครุศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้ 
        พ.ศ. ๒๕๔๐   ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ 
        พ.ศ. ๒๕๔๔   รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)  
        พ.ศ. ๒๕๔๖   ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้ 
คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๗
        พ.ศ. ๒๕๔๗   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                  ปีนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน ๕ ปี เข้ามาศึกษา จำนวน ๔๓ คน  ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๗ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑
        พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)  จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๘ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒
        พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา  และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่
เป็นจำนวน ๘๕ ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา  แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร ๔ ปี
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนหลักสูตร ๕ ปี ชั้นปีที่ ๓ ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑)  
                  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี 
                  ในระหว่างวันที่  ๘-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน  “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี สวนสุนันทา”  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) 
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
         พ.ศ. ๒๕๕๐  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (หลักสูตร ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๓ (รหัสนักศึกษา ๔๘) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ (Practicum 1) และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัสนักศึกษา ๔๗)  ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๓ (Practicum 3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
         พ.ศ. ๒๕๕๑  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 
         พ.ศ. ๒๕๕๓  ในวันที่ ๑๕ มกราคม คณะครุศาสตร์จัดพิธีเปิดอาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) 
         พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (๔ ปี)
03. 2018