วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559 00:00

ติดต่อเรา

Written by
สถานที่ตั้ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

โทร 02-160-1057, 02-160-1061

Fax. 02-160-1058, 02-160-1060

www.edu.ssru.ac.th (website คณะ)


http://www.math.edu.ssru.ac.th/
วันพฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2557 00:00

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

Written by
กดหิ้ิ
วันพุธ, 07 พฤษภาคม 2557 00:00

ข่าวสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Written by
-  วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2557 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษามาจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านราม จ.สุรินทร์

วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

หลักสูตร

Written by

เป้าหมาย วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

พระพุทธสุนันทากร


หรือตึก27ซึ่งเป็นอาคารที่งดงามทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระวิมาดาเธอ

กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดาพระอัครชายาในรัชกาลที่5ผู้ทรงทำให้สวนสุนันทาเป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่าย

ในยุคสุดท้ายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเป็นที่เลื่องลือเป็นสถานที่เก็บรวบรวม

และแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533

03. 2018